Espiro

Author
J_G
Requirement
Requires iOS 8.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch. Requiere Android 2.0 y versiones posteriores

Product Description

L’espirometria, es la prova bàsica per al maneig en atenció primària (AP) del pacient amb patologia respiratòria obstructiva.

ESPIRO interpreta els resultats de l’espirometria i es basa en la comparació dels valors que aporten més informació (el FEV1, la FVC i la seva relació percentual) amb els teòrics per a cada pacient segons les seves dades antropomètriques.

ESPIRO segueix l’algoritme de decisió recomanat per les societats científiques.

ESPIRO ofereix una interpretació que pot ser d’ajuda per al professional no familiaritzat amb la prova o bé confirmar la sospita clínica del més expert.

Està disponible en quatre idiomes, anglès, castellà, català i francès.
Spirometry is the basic test for the management in primary care (AP) patients with obstructive respiratory disease.

Speyer interprets the results of spirometry and is based on the comparison of values ​​that provide information (FEV1, FVC and its relation to the percentage) with the theoretical for each patient according to their anthropometric data.

Speyer follows the decision algorithm recommended by scientific societies.

Speyer offers an interpretation that may be helpful for professionals not familiar with the test or confirm the clinical suspicion of the more expert.

It is available in four languages, English, Spanish, Catalan and French.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Espiro”

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.